top of page

Wat behelst de begeleiding voor organisaties


In de loop der jaren heeft zich dit ontwikkeld in zeer veel verschillende werkwijzen, afhankelijk van de vraag. De ene keer is de aanpak gebaseerd op wetenschappelijk praktijkonderzoek, de andere keer vanuit organisatiekunde, organisatieleer en/of gedragswetenschap. De aanpak bestaat in het algemeen uit een mengvorm van verschillende wetenschappelijke benaderingen.


De kern van de aanpak is dat het altijd vertaalbaar is, wordt begrepen door alle betrokkenen en
praktisch toepasbaar is.

 

De kracht van de begeleiding is de snelle ontleding van complexe problematiek, zowel op bestuurlijk, procesmatig als organisatorisch niveau. Daarnaast snel de vinger leggen op gedraai en inhoudsloze verhalen en vervolgens de kern vinden en dit in begrijpelijke taal verwoorden. Vervolgens wordt besproken welke veranderingen mogelijk zijn voor alle betrokkenen. Ook wordt zo nodig “de roze olifant” besproken.
 

Omdat alle betrokkenen mee kunnen denken en hun kennis en kunde wordt meegenomen, worden veranderingen gezamenlijk vorm gegeven. Dat geeft inzicht en men krijgt controle over de eigen situatie en daardoor een gevoel van veiligheid en vertrouwen.
 

Enkele voorbeelden over opdrachten, werkwijze en resultaat:
 

Politiek strategisch advies


De ondersteuning van directies en management, corporate nationaal en internationaal. Dit kunnen diverse organisaties zijn, bijvoorbeeld in de Retail, food, mode, reclame, bankwereld, gezondheidzorg en onderwijs.
 

Werkwijze: Meedenken en advies gegeven ten aanzien van politieke bestuurlijke vraagstukken, strategie, groei, organisatie inrichting, organisatieontwikkeling, professionalisering en persoonlijke ontwikkeling in verschillende rollen. Dit kan een doorlopend traject zijn.
Resultaat: Goed functioneren in complexe omgevingen

 

Fusie begeleidingen


Werkwijze: Onderzoek naar overeenkomsten en verschillen op persoonlijk leiderschap,
samenwerking, organisatiecultuur, organisatie inrichting, visie, missie en de uitvoering
hiervan. Dit kan leiden tot het afscheid nemen van het verleden, en het vormgeven van de
huidige situatie en de toekomst.

Resultaat: Als er een persoonlijke klik is en er in weinig verschillen zijn in organisatiecultuur
en machtsverhoudingen kan er snel resultaat tot stand komen.
Als de verschillen te groot zijn kan de fusie mislukken.

 

Programmamanagement


Organisatieontwikkeling, professionalisering opdrachten, ontwikkelen van nieuwe werkwijze
rondom Armoedebeleid, inrichting bestuursdienst A&O afdeling, inrichting werkwijze in
verpleeghuizen en bejaardentehuizen, verbouwingen en begeleiding grote evenementen

 

Werkwijze: samen met professionals werkplan ontwerpen en ontwikkelen.
Resultaat: Andere benadering van mensen en vraagstukken en verankering van de nieuwe
werkwijze.

 

Interim directiefunctie


Wegens ziekte vervanging directie bejaardencentra.
 

Werkwijze: Op de winkel passen met eventueel opdracht tot organisatieontwikkeling.
Resultaat: Een stabiele organisatie waarbij tevens mogelijke verbeteringen worden
ingevoerd.

 

Probleemoplossing door wetenschappelijk handelings-praktijkonderzoek


Bij complexe problemen wordt wetenschappelijk handelings-praktijkonderzoek ingezet.
Hierbij worden samen met de professionals de problemen ontrafeld en geanalyseerd.
Vervolgens worden samen oplossingen bedacht die in een plan van aanpak worden
uitgewerkt. Door evaluatie van de voortgang wordt de ontwikkeling gevolgd en bijgestuurd.

 

Resultaat: Werkbare en praktische oplossingen binnen de organisatieontwikkeling.

 


Begeleiding van Heidagen

 

Bespreking van de opdracht van de organisatie, evaluatie, bijstelling, plan van aanpak,
ontwerpen van nieuwe plannen.

 

Resultaat: Het geven van inzicht aan directies met betrekking tot de stand van zaken en
waaraan gewerkt gaat worden.

 

Jaar evaluaties met RvT, directies, Good Covernance ten aanzien van de samenwerking


Resultaat: Inzicht in werkwijze, afspraken over samenwerking en de toekomstplannen.

 

Begeleiding Startups


Jonge ondernemers begeleiden in bedrijfsontwikkeling, het idee, het hoe en waarom, de samenwerking, de financiële modellen.
 

Resultaat: inzicht en afspraken over het hier en nu en de toekomst.

 


Begeleiding van Multiculturele organisaties


Werkwijze: Contact maken, blinde vlekken van wit zijn meenemen in de begeleidingsaanpak,
aangepast aan collectieve werkwijze en relatiegerichte organisatie.
Resultaat: Het ontwikkelen van inzicht bij directie en professionals hoe te handelen en goed
samen te werken met verschillende culturen en dit mee te nemen in de organisatieontwikkeling.

 

Wat kun je verwachten
Aanpak die aansluit bij de opdracht, de vraag en het te verwachte resultaat
Scherpe vragen om tot de kern van de vragen door te dringen
Begeleidingsstijl die past bij de opdracht. Afhankelijk van de vraag is deze analyserend,
oplossingsgericht, directief, confronterend, verzachtend, relatiegericht en cultuurgericht

Plan van aanpak met evaluatie momenten zodat bijsturing mogelijk is
Feedbackronde over mijn functioneren
Resultaat in het hier en nu
Handson en praktische aanpak
Krachtige persoonlijkheid die de rust kan bewaren en interactieprocessen bespreekt
Humor om te relativeren en prettig samen te werken.

 

Plan een afspraak of mail je vraag en dan verkennen we telefonisch of de werkwijze aansluit. 

Coaching & Begeleidingsbureau

Cornelia Biermans

bottom of page