top of page

Coaching en begeleiding van CEO/CFO/COO Nationaal en internationaal


Gedacht kan worden aan complexe vraagstellingen waarin persoonlijkheid, karakter, machtsverhoudingen en onderlinge relaties aan de orde komen. Het betreft qua bedrijfsvoering diverse bedrijfsstructuren zoals familiebedrijven, mengvormen, Angelsaksische, Rijnse en Aziatische bedrijfsmodellen waarbij verschillende culturen aan de orde komen. 

 

Resultaat: Het verkrijgen van handvatten en persoonlijk inzicht die langdurig beklijven in het persoonlijke en professionele leven.

 

Professionele ontwikkeling in werk


Onderzoek naar de persoonlijke situatie waarbij de volgende vragen aan de orde komen: waar sta ik persoonlijk, wat is mijn kennis en kunde, wie ben ik, wat kan ik goed, wat vind ik lastig, wat wil ik ontwikkelen in mijn functie en wat is nodig om te ontwikkelen. Verder komt de verbinding tussen werk en privé aan de orde, onder andere hoe wil ik mijn leven leiden, wat vind ik prettig en wat niet. Vervolgens worden de oefeningen bekeken die er zijn ten aanzien van gedrag en houding en welke communicatiemogelijkheden er zijn voor de diverse relaties op het werk en in het dagelijkse leven.

Resultaat: Het verkrijgen van handvatten voor de dagelijkse werkpraktijk om te leren omgaan met
steeds veranderde situaties met steeds daarnaast de ontwikkeling van kennis en kunde om meer inzicht te krijgen dienaangaande.

 

Coaching en begeleiding jongvolwassenen om te functioneren in complexe omgevingen


Inzicht krijgen in de persoonlijke en professionele situatie. Leren wat werk is, wat werk persoonlijk en/of professioneel maakt, wat de verwachtingen zijn van bedrijven. Wat de verschillende rollen zijn, waar moet je op letten, hoe werk je samen met collega’s en met anderen tijdens opdrachten. Wat is een fijne balans tussen werk en het leven.
 

Resultaat: Het krijgen van inzicht en handvatten, waardoor je je zowel persoonlijk als professioneel op je plaats voelt, met als gevolg een juiste wijze van communiceren en samenwerken in de verschillende settingen.

Coaching en begeleiding van mensen in leidinggevende functies


Het krijgen van inzicht in de functie. Hierbij kunnen een aantal vragen gesteld worden, onder andere wie ben je, wat is je opdracht, hoe geef je leiding en sluit dit aan bij je medewerkers. Een en ander hangt af van een aantal factoren zoals: wie je leidinggeeft, de setting, het soort werk, soort professionals en omgevingsfactoren.

 

Resultaat: Het verwerven van inzicht, het krijgen van handvatten en vaardigheden die ertoe leiden om te gaan met verschillende situatie. Deze hangen af van de onderlinge relaties, de opdracht, het soort werk en de knelpunten die zich hierbij voordoen.

 

Coaching en begeleiding aan mensen met Burn-out


Een aantal vragen komen naar voren, onder andere wat is een burn-out, hoe en waardoor is de burn-out ontstaan. Wat zijn de effecten in je werk, het privéleven en tot welke lichamelijke klachten heeft dit geleid. Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan het herstel van de burn-out. Dit kan door het geven van inzicht of het geven van oefeningen om stressoren te verminderen. Er wordt altijd een combinatie gemaakt van oefeningen die lichamelijke stress verminderen en die het denken en doen ondersteunen. Voor eenieder werkt een burn-out anders, er is geen eenduidig aanpak.
 

Resultaat: Door het krijgen van inzicht en door de aangereikte handvatten ontstaat er ontspanning waardoor de stressoren gereguleerd kunnen worden.

Coaching en begeleiding van Rouwprocessen en verlies


Hoe om te gaan met rouw in het leven en werk. Het ontwikkelen van handvatten die passen bij je als mens, bij de omgeving en bij je relaties. Beschermingsmechanismen ontwikkelen op lichamelijke en relationeel gebied.
 

Resultaat: Rouw een plaats geven in je leven. Rouw zit in je fietstas. Het ene moment is het allemaal weer oke, het ander moment is het weer verdrietig en kan het fysiek pijn doen. Uiteindelijk leer je met rouw omgaan en wordt de fietstas een onderdeel van je en heeft de rouw een plaats in je leven. Je geliefde die overleden is waar je veel van hield is er altijd ook na de dood. Zijn er onverwachte zaken aan het licht gekomen na de dood dan worden deze besproken en geleerd hoe daarmee om te gaan.

Coaching en begeleiding van mensen met levens- en werkvragen


Begeleiding van mensen die vastlopen, die zich ongemakkelijk voelen en niet weten waar dit vandaan komt. Hierbij valt te denken aan paniek, angsten en onzekerheden in relaties en in werk.
Achtergronden kunnen zijn: geen relatie kunnen vinden, huwelijksproblemen, gendervragen etc.

 

Resultaat: Inzicht krijgen in de problematiek en het krijgen van handvatten voor het dagelijks leven.

 

Coaching en begeleiding van pubers en zeer jonge mensen


Begeleiding in het leren omgaan met betrekking tot een aantal factoren. Hierbij valt te denken aan verwarring in het denken, je groei, je gevoel over jezelf in relatie met je omgeving, de invloed van anderen, de sociale situaties, de omgang met multimedia etc.
 

Resultaat: Het verwerven van handvatten en mogelijkheden aansluitend bij de leeftijd, relaties en de omstandigheden.

Coaching en begeleiding van studenten die vastlopen in hun studie


Inzicht geven en structuur aanbrengen in de aanpak van de studie. Onzekerheden bespreken en
oefeningen geven die tot stressvermindering leiden.

 

Resultaat: Inzicht krijgen in de situatie, het verwerven van handvatten die ertoe leiden dat op een
andere adequate wijze met de studie wordt omgegaan en men weer plezier in de studie krijgt.

Coaching en begeleiding van mensen met multiculturele achtergronden


Inzicht krijgen en verwerven van handvatten waardoor culturele, collectieve en cultuuraspecten sneller worden herkend en erkent. Het gevolg is de positieve invloed daarvan op het persoonlijke- en werkleven.
 

Resultaat: Het kunnen bewegen in beide culturen, zonder daarin je eigenheid te verliezen. Hierdoor kan het bewustzijn van de kracht van de eigen cultuur positief werken.

 


Coaching en begeleiding van mensen die met pensioen gaan


Afscheid nemen van het werkzame leven kan veel impact hebben. In de begeleiding komen een aantal zaken aan de orde zoals: hoe heeft de professionele loopbaan eruit gezien, welke zingeving bracht dit met zich mee, welk plezier werd in het werk gevonden, wat was fijn en wat niet, wat neem je mee in het nieuwe tijdperk dat is aangebroken en wat laat je achter en welke uitdaging zie je in het nieuwe pad.
 

Resultaat: Een goed gevoel te hebben bij de afsluiting van de professionele loopbaan. Daarnaast het als een uitdaging zien om uit te kijken naar de nieuwe mogelijkheden die zich gaan voordoen. Het gevoel hebben een prettig leven in het vooruitzicht te hebben.

Plan een afspraak of mail je vraag en dan verkennen we telefonisch of de werkwijze aansluit. 

Coaching & Begeleidingsbureau

Cornelia Biermans

bottom of page